gamot sa sakit ng ulo

Lahat ng Mabisang Klase ng Gamot sa Sakit ng Ulo

Dr. Jaafar Said is a versatile professional who has not only established himself as a skilled general practitioner but has also ventured into various diverse fields. Alongside his medical practice, Dr. Said showcases his entrepreneurial spirit, thriving as a writer and a website developer. This multifaceted approach to his career underscores his dynamic and creative mindset, making him a true Renaissance professional. Driven by a passion for both the healing arts and the digital realm, he embodies the modern practitioner, contributing to the world of medicine while simultaneously exploring innovative avenues that bridge healthcare and technology, exemplifying his unwavering dedication to personal and professional growth.

Ang sakit ng ulo ay nakakaapekto sa iyong buhay at nagpapahirap sa pagpapatuloy ng iyong araw. Pero maaari itong gamotin para makakuha ng ginhawa mula sa sakit ng ulo. May iba’t ibang uri ng gamot para sa sakit ng ulo, maaaring itong ireseta ng doktor o over-the-counter lang, na maaaring magbigay ng epektibong paggamot sa sakit ng ulo. Para sa pinakamahusay at mabisang gamot para sa sakit ng ulo, kausapin ang iyong doktor tungkol sa iyong nararamdaman.

Table of Contents

Ano ang mga gamot para sa sakit ng ulo? 

Kapag ikaw ay may sakit ng ulo, nakakatulong talaga ang pag-inom ng gamot. Maaari kang diretsong bumili ng ilang mga gamot para sa sakit ng ulo sa pharmacy o botika. Ang mga gamot na ito ay kilala bilang mga over-the-counter (OTC) pain relievers. Ngunit sa ibang mga gamot para sa sakit ng ulo, kailangan mo ng reseta mula sa doktor. Nakakatulong din sa iyo ang iyong doctor para malaman kung aling gamot ang pinakamabuti para sa iyong pangangailangan.

May tatlong uri ng mga gamot para sa sakit ng ulo:

 1. Mga gamot na nagbibigay ginhawa mula sa sakit at iba pang sintomas.
 2. Abortive therapies para pigilan ang proseso ng sakit ng ulo.
 3. Preventive therapy para bawasan ang dalas at sakit ng iyong sakit sa ulo.

Ano ang mga uri ng mga sakit ng ulo? 

Ang mga primary headaches ay mga sakit ng ulo na hindi sanhi ng ibang kondisyon. Kasama dito ang:

 1. Cluster headaches.
 2. Migraines.
 3. New daily persistent headaches (NDPH).
 4. Tension headaches.

Ang secondary headache naman ay ang mga sakit sa ulo na nagmumula sa ibang kondisyon ng katawan, tulad ng pagkakaroon ng aksidente sa ulo, impeksyon sa sinus, o mataas na presyon ng dugo.

Paano gawing epekto ang gamot sa sakit ng ulo? 

Ang mga gamot para sa sakit ng ulo ay pinakamabisa kapag ito ay pinagsasama-sama sa iba pang mga rekomendasyon para sa malusog na pamumuhay:

 1. Ehersisyo.
 2. Sapat na pag-inom ng tubig (walong basong tubig bawat araw).
 3. Walang pagkain na nakakasanhi ng sakit ng ulo.
 4. Sapat na tulog (walong oras kada gabi).
 5. Relaxation therapy tulad ng yoga

Maaari bang uminom ng maraming gamot? 

Madaling gawin ang umaasa sa mga gamot para sa sakit ng ulo dahil may mga taong nakakaranas araw-araw o halos-araw-araw ng sakit ng ulo. Halimbawa, ang mga taong may migraines, para itong walang umpisa at pagwawakas. Kaya maaaring madama mo ang pangangailangan ng uminom ng gamot para mabawasan ang mga sintomas o pigilin ang mga sakit ng ulo.

Ngunit ang gawaing ito ay mas nagpapasama o nagpapadalas sa mga sakit ng ulo dahil:

 1. Ang araw-araw o halos-araw-araw na paggamit ng mga gamot ay maaaring makaapekto sa ilang bahagi ng utak. Ang mga sumusunod na over-the-counter gamot ay maaaring magdulot ng panganib, kasama ang aspirin, acetaminophen, ibuprofen, at mga gamot na may caffeine. Gayundin ang mga prescription medications tulad ng triptans, narcotics, at barbiturates.
 2. Ang sobrang paggamit ng mga abortive therapies ay maaaring magbawas sa epekto ng mga preventive drugs.

Ano ang rebound headache? 

Ang ilang mga sakit ng ulo ay nagbabalik (rebound) dahil sa sobrang paggamit mo ng mga gamot. Kailangan mong uminom ng mas maraming gamot, na siyang nagpapalala ng sakit. Ang ganitong siklo ay maaaring mangyari kapag:

 1. Uminom ka ng mga pain relievers (maging OTC o prescription) nang higit sa rekomendasyon ng mga doctor.
 2. Sobrang paggamit ng mga abortive medications, at nagbabalik ang mga sakit ng ulo pagkatapos mawali ang effect ng gamot.

Kailangan mo rin makipag-usap sa iyong doctor tungkol sa pagtigil sa mga gamot. Dahil kapag ikaw ay tumigil, maaaring gumaling ang sakit sa loob ng anim hanggang labindalawang linggo.

Paano masusugpo ang sakit ng ulo? 

Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa iyo o sa iyong mahal sa sa paggagamot ng sakit ng ulo.

lalaking uminom ng gamot sa sakit ng ulo

Mga tips sa paggamit ng gamot:

 1. Limitahan ang paggamit ng OTC at prescription medications sa dalawang araw kada linggo. Ang labis na gamot ay maaaring magdulot ng mas madalas na sakit ng ulo.
 2. Uminom ng gamot sa pagsisimula ng sakit ng ulo.
 3. Uminom ng prescription medications ayon sa tagubilin ng doktor.
 4. Magkaroon ng regular na follow-up sa doctor.

Edukasyon tungkol sa sakit ng ulo:

 1. Pag-aralan ang uri ng sakit ng ulo na iyong kinakaharap at ang mga pagpipiliang gamot.
 2. Magsulat ng headache diary upang malaman ang mga pattern at trigger ng sakit ng ulo.
 3. Humiling ng advice sa iyong doctor kung ano ang gagawin kapag masakit ang ulo.
 4. Tawagan ang iyong doktor kapag mayroon ibang problema.

Pagbabago sa mga habits:

 1. Huwag kalimutang kumain, lalo na ang almusal.
 2. Matulog nang hindi bababa sa pitong oras kada gabi.
 3. Mag-ehersisyo nang 30 minuto kada araw.
 4. Uminom ng walong basong tubig bawat araw.
 5. Tukuyin at iwasan ang mga trigger ng sakit ng ulo. Maaaring kasama dito ang mga pagkain at inumin na may caffeine, mga chips, at iba pang “junk” food. 

Ano ang off-label na gamot? 

Minsan, inaapruba ng mga regulator ang isang gamot para sa isang partikular na sakit pero natutuklasan ng mga mananaliksik na ito ay nakakatulong din sa ibang kondisyon. Ibig sabihin. maaaring iprescribe ng mga doctor ang gamot para sa mga karagdagang gamit nito. Tinatawag ito na “off-label” na panggagamot. Kasama rin dito ang mga gamot na inapruba para sa mga matatanda (adult) na ginagamit para sa mga bata kapag walang ibang mabuting opsyon.

Marami sa mga gamot na ginagamit para sa sakit ng ulo ay hindi eksakto na inapruba para mismo sa sakit ng ulo. Halimbawa, ang ilang mga gamot na ginawa para sa puso ay nakatutulong din sa migraines.

Ligtas ba ang mga off-label na gamot? 

Ang off-label na pagprescribe ay legal at karaniwang praktis sa medisina. Ito rin ay isa sa mga paraan kung saan natutuklasan ng mga mananaliksik ang mga bagong gamit ng mga gamot. Minsan ginagawa rin ito sa mga bagong produkto para sa clinical trial.

Higit sa lahat, laging kumunsulta sa iyong doktor bago simulan ang anumang bagong gamot.

Paano gamitin ng ligtas ang mga gamot para sa sakit ng ulo? 

Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor kapag kailangan mong uminom ng anumang gamot. Kadalasan ay nirerekumenda ng iyong doktor na simulan mo sa mga pain relievers na mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng addiction.

Iwasan ang mga analgesics na naglalaman ng barbiturates (butalbital) o mga opioid (codeine), kung maaari. Simulan sa pinakamababang dosage ng gamot. Maging maingat sa mga mas mataas na dosage at malalakas na gamot. Iwasan rin ang pagsasalin ng mga gamot. Kung ikaw ay madalas uminom ng gamot para sa sakit ng ulo, mas mataas ang posibilidad na magiging mapanganib ito at mas mababa ang epekto nito.

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa mga over-the-counter na gamot para sa sakit ng ulo? 

Ang mga over-the-counter na gamot, na tinatawag ding OTC na gamot, ay ligtas kapag ginamit ayon sa tagubilin. Isipin ang mga sumusunod:

 1. Basahin ang label: Alamin kung ano ang aktibong sangkap ng gamot.
 2. Sundin ang dosage: Siguraduhing hindi ka maglalagay ng higit sa inirerekomendang dosage. 
 3. Iwasan ang sobrang paggamit: Isipin kung paano mo ginagamit ang mga pain relievers at iba pang mga gamot.
 4. Makipag-usap sa iyong healthcare provider: Sabihin mo ang anumang gamot na iyong iniinom sa iyong doktor, lalo na yong mga produkto na may aspirin, ibuprofen, o naproxen sodium.
 5. Maging maingat sa paggamit ng gamot para sa mga bata: Huwag magbigay ng mga gamot na may aspirin o caffeine sa mga bata dahil ang aspirin ay maaaring magdulot ng Reye’s syndrome.

Mayroon bang lunas para sa migraines? 

Wala pang lunas para sa mga sakit ng ulo dahil sa migraines. Ngunit ang paggamot dito ay makakatulong upang mabawasan ang sakit at iba pang mga sintomas. Kung ikaw ay madalas na nakakaranas ng mga sakit ng ulo dahil sa migraines, makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga preventive na gamot.

Ano ang mga alternatibong solusyon para sa mga sakit ng ulo?

May ilang paraan upang gamotin ang sakit ng ulo nang walang gamot. Ang pagkakaroon ng malusog na diet, pag-inom ng sapat na tubig, at pag-eehersisyo nang regular ay maaaring makatulong sa iyong kalagayan.

Maraming mga taong nakakaranas ng migraines na gumiginhawa sa pamamagitan ng alternatibong medisina. Maaaring maging opsyon ang mga sumusunod:

 1. Acupuncture: Isang uri ng therapy kung saan isinasalang ng isang provider ang manipis na mga karayom sa iyong katawan upang mabawasan ang sakit.
 2. Biofeedback: Sa biofeedback, natututunan mo kung paano kontrolin ang ilang mga function ng iyong nervous system tulad ng iyong tibok ng puso, temperatura ng katawan, pagtutok ng kalamnan, at presyon ng dugo.
 3. Relaxation at mindfulness strategies: Ang mga pamamaraang ito ay maaari ring makatulong sa mga sintomas ng sakit ng ulo.

Maaari bang gamitin ang mga gamot para sa sakit ng ulo kung ako ay buntis o nagpapadidi? 

Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, kailangan mong makipag-usap sa iyong doktor bago uminom ng anumang gamot para sa sakit. Sila dapat ang magbigay ng treatment para mabawasan ang iyong sakit at manatili ligtas ang iyong sanggol.

Kailan ako dapat tatawag ng doktor sa sakit ng aking ulo? 

Kung mayroon kang mga sumusunod na sintomas, makipag-usap sa iyong doktor o pumunta sa emergency room:

 1. Pakiramdam mo ay ito ang “pinakamasakit na sakit ng ulo na nararanasan mo.”
 2. Sakit ng ulo na kasama ang pagkawala ng paningin, pagsusuka, o pagkawala ng malay.
 3. Sakit ng ulo na tumatagal ng higit sa 72 na oras, na hindi bababa sa apat na oras na walang sakit sa ulo habang gising.
 4. Pakiramdam mo ay may “di-kanais-nais” sa iyong katawan.

Anong mga over-the-counter na gamot para sa sakit ng ulo? 

Ang mga sumusunod na gamot ay nagbibigay ginhawa mula sa sakit ng ulo:

Aspirin 

Brand: Aspilet, Bayer, Bufferin, Ecotrin.

Mga sintomas na napapawi: Lagnat at sakit. 

Mga Precautions at posibleng side effects: Heartburn, gastrointestinal (GI) bleeding, bronchospasm, anaphylaxis at peptic ulcer. 

Huwag bigyan ng aspirin ang mga bata na wala pang 14 na taon dahil maaaring magdulot ito ng isang bihirang ngunit seryosong sakit na tinatawag na Reye’s syndrome.

Acetaminophen, paracetamol 

Brand: Biogesic, Tylenol, Tempra. 

Mga sintomas na napapawi: Lagnat at sakit. 

Mga Precautions at posibleng side effects: Mga pagbabago sa dugo at liver function, ngunit ang mga side effects ay bihira kung ang gamot ay iniinom ayon sa tagubilin.

Ibuprofen (NSAID, o nonsteroidal anti-inflammatory drug)

Brand: Ritemed, Medicol, Advil, Motrin IB, Nuprin. 

Mga sintomas na napapawi: Lagnat, sakit, at pamamaga. 

Mga Precautions at posibleng side effects: GI upset, GI bleeding, pagkahilo, pagsusuka, rashes at mga pagbabago sa liver function.

Pangalan: Naproxen sodium (NSAID) Brand: Skelan, Aleve®. 

Mga sintomas na napapawi: Ibat ibang klase ng sakit tulad ng arthritis.

Mga Precautions at posibleng side effects: GI upset, GI bleeding, pagkahilo, pagsusuka, rashes at mga pagbabago sa liver function.

Ano ang mga nireresetang gamot para sa sakit ng ulo? 

Makipag-usap sa iyong doktor upang malaman kung alin sa mga sumusunod na reseta ang maaaring maging angkop para sa iyo:

Antiemetics promethazine HCI 

Uri: Tablet, syrup, injection, o suppository. 

Brand: Promegin, Phenergan. 

Mga sintomas na napapawi: Pagkahilo, pagsusuka. 

Mga Precautions at posibleng side effects: Kalituhan, pagkahilo, pagkahilo, GI upset, kawalang malay, mga bangungot, hindi kontroladong paggalaw ng kalamnan, at pagdampi-dampi o nginunguya.

Prochlorperazine 

Uri: Suppository. 

Brand: Compazine. 

Mga sintomas na napapawi: Pagkahilo, pagsuska. 

Mga Precautions at posibleng side effects: Kalituhan, pagkahilo, pagkahilo, GI upset, kawalang malay, mga bangungot, hindi kontroladong paggalaw ng kalamnan, at pagdampi-dampi o nginunguya.

Trimethobenzamide HCI 

Uri: Capsule injection, syrup, o suppository. 

Brand: Tigran. 

Mga sintomas na napapawi: Pagkahilo, pagsusuka. 

Mga Precautions at posibleng side effects: Hypotension, blurred vision, pagkahilo, disorientation, hindi kontroladong paggalaw ng kalamnan, at pagdampi-dampi o nginunguya.

Metoclopramide HCI 

Uri: Syrup, tablet, o injection.

Brand: Plasil, Reglan 

Mga sintomas na napapawi: Pagkahilo, pagsusuka. 

Mga Precautions at posibleng side effects: Hindi kontroladong paggalaw ng kalamnan, pagdampi-dampi o nginunguya, sensitibong reaksyon sa liwanag, pamumuo ng binti, at pagtatae.

Antihistamines

Cyproheptadine HCI 

Uri: Syrup o tablet. 

Brand: Periactin

Mga sintomas na napapawi: Kahirapan sa pagtulog, haba ng migraine. 

Mga Precautions at posibleng side effects: Pagdagdag ng timbang, pagkahilo.

Diphenhydramine HCI 

Uri: Tablet, liquid, liquid-gel. 

Brand: RiteMed, Benadryl (over-the-counter). 

Mga sintomas na napapawi: Pagkahilo, pagsusuka. 

Mga Precautions at posibleng side effects: Pagkahilo, pagkahilo, pagkalito ng paggalaw, mga pagbabago sa pag-uugali.

Abortive Therapy

Paano gumagana ang abortive therapy? 

Iniinom mo ang mga gamot na ito kapag simula pa naglisang ng sakit nag ulo. Karaniwan itong ginagamit para sa mga migraines. Ito ay tumitigil sa proseso na nagiging sanhi ng sakit ng ulo. Tumutulong ang mga gamot na ito na bawasan ang mga sintomas ng sakit ng ulo, tulad ng pagkahilo, pagsusuka, at sensitibong reaksyon sa liwanag at tunog.

Para sa pinakamabuting resulta, uminom ng mga gamot na ito kapag una mong namamalayan ang migraine. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng migraine aura (disturbance ng mga senses), dapat mong iwasan ang mga gamot na ito. Makipag-usap sa iyong doktor upang malaman kung aling mga gamot ang angkop para sayo.

Nakakatulong ba ang IV drugs sa pagpigil ng migraine? 

Ang ilang mga sakit ng ulo — lalo na ang mga migraines — ay tumatagal ng higit sa 24 na oras at hindi tumutugon sa ibang abortive medications. Sa mga sitwasyong ito, maaaring magbigay ang iyong doktor ng gamot sa isang infusion site.

Karaniwan, ang infusion site ay ginagawa sa loob ng ospital o clinic kung saan tumatanggap ang mga tao ng IV drugs. Binabantayan ng isang nurse ang mga taong tumatanggap ng infusions. Karaniwan, ang IV drugs ay maaaring magtapos ng migraine attack, kahit na hindi nagtagumpay ang ibang abortive medicines. 

Maaari bang magkaroon ng abortive therapies ang mga bata? 

Hindi inaprubahan ng FDA ang ilang abortive therapies para sa mga bata. Makipag-usap sa Pediatrician ng iyong anak upang malaman kung anong pinakamabisang paraan ng paggamot sa mga sakit ng ulo.

Anong abortive therapy headache medicines ang available? 

Ang mga gamot na maaaring pigilan ang mga migraine headaches ay kasama ang mga sumusunod:

Ergot, dihydroergotamine, mesylate 

Brand: DHE-45, Injection Migranal intranasal. 

Posibleng side effects: Pagkahilo, pamamanhid ng mga daliri at mga daliri ng paa. Ang mga gamot na ito ay nagiging sanhi ng pagbabawas ng mga blood vessel mo. Kung ikaw ay may kasaysayan ng sakit sa coronary artery, myocardial infarction, o stroke, hindi ka dapat magtake ng mga gamot na ito.

Triptans

Iba pang kapamilya ng Triptans: Sumatriptan succinate, zolmitriptan, rizatriptan, naratriptan HCI, almotriptan malate, frovatriptan succinate, eletriptan hydrobromide 

Brand: Imitrex injection, oral o intranasal; Zomig, oral o Intranasal; Maxalt oral; Amerge oral; Axert oral; Frova oral; Relpax oral. 

Posibleng side effects: Pagkahilo, sakit ng ulo, pagkapagod, tuyo sa bibig, pagkahilo, pag-init o pagsilim ng katawan, sakit sa dibdib, pagkaflush, pakiramdam ng pagpigil sa dibdib o lalamunan, pagkawala ng pakiramdam. Ang mga gamot na ito ay nagiging sanhi ng pagpapaliit ng mga blood vessel mo. Kung ikaw ay may kasaysayan ng sakit sa coronary artery, myocardial infarction, o stroke, hindi ka dapat magtake ng mga gamot na ito.

Preventive Therapy

Paano gumagana ang preventive therapy? 

May ilang mga tao na umiinom ng mga gamot araw-araw upang pigilan ang mga sakit ng ulo. Sa maraming kaso, ang mga gamot na ito ay maaaring ginawa para sa ibang mga kondisyon sa medisina. Ngunit natuklasan nilang ang mga gamot ay nakakatulong din sa mga sakit ng ulo. Hindi ito nagpapagaling ng mga sakit ng ulo, ngunit maaari nitong bawasan ang bilang, tagal, at pagiging malala ng mga atake ng sakit ng ulo.

Ang mga gamot na ito ay maaaring OTC o nangangailangan ng reseta. Bagaman ang mga gamot na ito ay hindi nakakasanayan, ito ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na mga side effect. Kaya kakailanganin mo ang iyong doktor upang masukat ang tamang dosage. 

Dapat ko bang isaalang-alang ang preventive therapy? 

Kung ikaw ay gumagamit ng abortive therapy nang higit sa dalawang beses sa isang linggo, makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pang-araw-araw na preventive therapy. Bukod dito, subukan ang iba pang paraan ng paggamot ng sakit ng ulo upang bawasan ang bilang ng mga atake ng sakit ng ulo, tulad ng:

 1. Tamang pag-inom ng tubig (anim hanggang walong baso ng tubig kada araw).
 2. Biofeedback.
 3. Sapat na tulog (walong oras kada gabi).
 4. Ehersisyo.
 5. Mga pagbabago sa pagkain.

Anong and expectation kapag umiinom ng preventive headache medications? 

Kailangan mong uminom ng mga preventive na gamot isang beses o higit pa sa isang araw. Sumunod sa iyong regimen ng gamot at huwag kalimutang uminom ng isang araw. Maaaring mapansin mo na kailangan mong palitan ang mga gamot at baguhin ang dosage hanggang sa matukoy mo ang tamang solusyon para sa iyo.

Habang iniinom mo ang gamot, isulat ang bilang ng mga atake ng sakit ng ulo at ang kalakasan ng sakit nito. Nakakatulong ito sa iyong doktor na malaman kung paano gumagana ang mga gamot. At tandaan, maaaring tumagal ng ilang oras bago mo maramdaman ang buong epekto. 

Karaniwan, kailangan mo ng mga walong linggo bago mo mapansin kung gaano ito kaepektibo.

Maaari ba akong huminto sa pag-inom ng preventive medications? 

Kapag natamo mo na ang kontrol sa mga sakit ng ulo at ito ay matagalan sa loob ng anim hanggang labing dalawang buwan, maaaring matigil mo ang pag-inom ng mga gamot. Huwag itong itigil biglaan — makipagtulungan ka ng iyong provider para unti-unting bawasan ang dosage ng iyong gamot. 

Anong mga uri ng preventive therapy medications ang available? 

Ang mga gamot na pampigil sa mga sakit ng ulo ay kasama ang mga sumusunod:

Amitriptyline HCI

Brand: Elavil, Tripgen

Posibleng major side effects: Pagkapagod, tuyong bibig, pagdagdag ng timbang, at pagtatae. 

Mga tagubilin kapag ginagamit para sa mga sakit ng ulo: Magsimula sa mababang dosis at unti-unting taasan hanggang sa therapeutic level. Karaniwan itong ininom sa gabi. Maaaring kailanganin mo ng EKG.

Cryproheptadine HCI (syrup o tablet) 

Brand: Periactin®. 

Posibleng major side effects: Maaaring magdulot ng pagkakatulog. Maaaring magdulot ng pagdagdag ng timbang at pagkahilo. 

Mga tagubilin kapag ginagamit para sa mga sakit ng ulo: Magsimula sa mababang dosis at unti-unting taasan. Karaniwan itong ininom bago matulog.

Botulinum toxin injection 

Brand: Botox, Dysport, Seomin at Mybloc. 

Posibleng side effects: Nagkakaiba-iba ang mga side effect mula sa mga botulinum toxin injection depende sa lugar ng paggamot. Karaniwan, ang mga problema ay bumubuti sa loob ng isang araw o dalawa. Maaaring kasama nito: sakit, pamamaga, o pagbabago ng kulay sa lugar ng pag-injection, flu-like symptoms, sakit ng ulo, sakit ng leeg, upset stomach, pamumuo ng mga mata, at pagkakarashes ng mata o pamumula nito.

Calcitonin gene receptor peptide (CGRP) antagonist

Brand: Aimovig. 

Posibleng side effects: Reaksyon sa lugar ng injection, pagtatae, mga pagkikipit o pagkabulol ng mga kalamnan.

Gepants, rimegepant 

Brand: NURTEC®. 

Posibleng side effects: Allergic reactions, kasama na ang hirap sa paghinga at rashes, pagsusuka, sakit ng tiyan/pagkaantok.

Beta blockers tulad ng atenolol at propranolol

Brand: Tenormin®, RiteMed, Therabloc, Inderal®. 

Posibleng major side effects: Pagkapagod, depresyon, pagdagdag ng timbang, pagkahilo, pagtatae, mga pagbabago sa memorya

Calcium channel blockers tulad ng verapamil at flunarizine 

Brand: Calan®, Veral, Isoptin®, Flumig, Sibelium®, RiteMed,

Posibleng major side effects: Pagtatae, pagkahilo, pagkawala ng buhok. 

Mga tagubilin kapag ginagamit para sa mga sakit ng ulo: Magsimula sa mababang dosis at unti-unting taasan. Ininom dalawang beses sa isang araw. Karaniwan, ang unang dosis ay sa umaga.

Valproic acid 

Brand: Depakote®, Depamax, Valpros

Posibleng major side effects: Pagkahilo, pagkakarashes, pagdagdag ng timbang, pagkalula, bihirang liver failure. Maaaring magdulot ito ng birth defects. 

Mga tagubilin kapag ginagamit para sa mga sakit ng ulo: Magsimula sa mababang dosis at unti-unting taasan. Maaaring kailanganin ng peryodikong mga blood test.

Topiramate 

Brand: Topamax®., Topirol

Posibleng major side effects: glaucoma, kidney stones (kapag uminom ka ng mas mataas na dosis, karaniwan ay higit sa 150 milligrams), pagkawala ng timbang, pagkahirap sa paghahanap ng salita. 

Mga tagubilin kapag ginagamit para sa mga sakit ng ulo: Magsimula sa mababang dosis at unti-unting taasan. Maaaring inumin dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw.

Gabapentin

Brand: Neurontin®, Gabix

Posibleng major side effects: Karaniwan ay mabuti ang pagtanggap ng katawan sa gamot.

Mga tagubilin kapag ginagamit para sa mga sakit ng ulo: Magsimula sa mababang dosis at unti-unting taasan. Maaaring inumin dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw.

*Ang ilan pang mga SSRIs ay kasama ang citalopram (Celexa®), escitalopram (Lexapro®), fluvoxamine (Luvox®), paroxetine (Paxil®), sertraline (Zoloft).

Sa tuwing gumagamit ka ng anumang gamot, palaging sundin ang mga tagubilin ng iyong healthcare provider. Ito ay upang masiguro ang ligtas at epektibong paggamit ng mga gamot. Kung may mga tanong ka o kailangan ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong kalusugan at mga gamot na inireseta sa iyo, huwag mag-atubiling kumunsulta sa iyong doktor.